Advocaat Verklaring Omtrent Gedrag

Heeft u problemen met het aanvragen van uw Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)?

Vraagt uw werkgever u een nieuwe VOG aan te vragen? Staat u op het punt om te wisselen van baan? Wilt u een eigen bedrijf starten? Wilt u als taxichauffeur aan de slag? Of wilt u een eigen transportonderneming starten?

Voor alle voorgaande situaties geldt dat zij veel papieren rompslomp met zich meebrengen. Dit geldt in het algemeen, maar zeker voor mensen die tegen een of meerdere veroordelingen zijn opgelopen. Deze laatste groep moet zich immers afvragen of zij met hetgeen zij op hun strafblad hebben staan nog wel in aanmerking komen voor een van toepassing zijnde VOG.

Helaas is het zo dat veel mensen met een strafblad hun fouten uit het verleden nogmaals tegenkomen wanneer zij voor een bepaalde functie een VOG aan moeten vragen. De gevolgen van een veroordeling kunnen daarom nog groter zijn, wanneer een bepaalde veroordeling een afwijzing van de VOG-aanvraag oplevert. Het is dan ook van groot belang om in een VOG-procedure bijgestaan te worden door een goede advocaat.

Le Cocq Blok Šandrk Advocaten is een van de oudste strafrechtkantoren van Rotterdam en heeft dan ook jarenlange kennis en ervaring in VOG-procedures. Onze gespecialiseerde advocaten staan u graag bij in alle fases van een VOG-procedure, zoals de zienswijze, bezwaarschriftprocedure, de beroepschriftprocedure en hoger beroep bij de Raad van State.

Le Cocq Blok Šandrk Advocaten voorziet u in hoogwaardige juridische bijstand

Of u nu vragen heeft over de eventuele gevolgen van een lopende strafzaak voor uw toekomstige VOG of al een afwijzing van uw VOG-aanvraag binnen heeft, u heeft altijd recht op goede en professionele advisering dan wel rechtsbijstand van een advocaat. Kennis en ervaring op gebied van het bestuursrecht en het voeren van VOG-procedures zijn daarbij onontbeerlijk om tot een optimaal resultaat te komen. Le Cocq Blok Šandrk Advocaten voorziet in gespecialiseerde en hoogwaardige juridische bijstand, zeker ook in VOG-procedures.

Wij kunnen u op verschillende manieren van dienst zijn. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden. Eerst zal echter stil worden gestaan bij wat een VOG precies is.

Wat is een Verklaring Omtrent Gedrag?

Om te bezien wat een VOG precies is, kan het best gekeken worden naar de definitie die gehanteerd wordt door de Dienst Justis, de instantie belast met het beslissen op VOG-aanvragen. De Dienst Justis omschrijft een VOG als volgt:

“Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt Justis of u strafbare feiten op uw naam heeft staan die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor u de VOG aanvraagt.”

Geen bezwaar

Kort gezegd wordt bij een VOG-aanvraag getoetst of geen bezwaar bestaat dat u een bepaalde functie gaat uitoefenen. Helaas is het ondoenlijk om het volledige toetsingskader te bespreken. Dit toetsingskader verschilt namelijk per functie. Wij raden u dan ook van harte aan bij specifieke vragen contact op te nemen met een van onze advocaten. Wel dient hier vermeld te worden dat onder justitieel verleden niet alleen veroordelingen worden verstaan. Ook strafbeschikkingen en (onder bijzondere omstandigheden) zelfs sepots kunnen voldoende zijn om een VOG-aanvraag af te wijzen.

De toets, die wordt toegepast bij een VOG-aanvraag, bestaat uit een objectieve toets en subjectieve toets. Dit houdt in dat bij de toets eerst gekeken wordt of op basis van uw justitieel verleden een risico bestaat wanneer u een bepaalde functie uit gaat oefenen. Het is belangrijk om hier te vermelden dat, ondanks dat deze toets voor velen als een zeer persoonlijke aantijging voelt, deze toets los van uw persoon plaatsvindt.

Justitiële gegevens die ter beschikking staan van de Dienst Justis worden naast de te bekleden functie gelegd en op deze manier wordt objectief gekeken of een risico bestaat. Feitelijk wordt gekeken of het wenselijk is dat een willekeurig persoon, waarvan bekend is dat hij bepaalde feiten heeft gepleegd, een bepaalde functie gaat uitoefenen.

Wanneer bepaald wordt dat een risico bestaat dan is de Dienst Justis verplicht om te toetsen aan het subjectieve criterium. Hier is de Dienst Justis verplicht om uw belangen bij het verkrijgen van een VOG te wegen tegen het bij de objectieve toets vastgestelde risico. Wegen uw belangen zwaarder dan krijgt u, ondanks een vastgesteld risico, als nog uw VOG. De specialisten van Le Cocq Blok Šandrk Advocaten adviseren u graag over de op uw situatie van toepassing zijnde toetsingscriteria.

Vervolgens vermelden we hier graag een essentieel onderdeel van de beoordeling van een VOG-aanvraag, te weten de terugkijktermijn. Bij iedere VOG-aanvraag zal de Dienst Justis na moeten gaan welke terugkijktermijn van toepassing is. De terugkijktermijn is namelijk bepalend voor de vraag welke justitiële gegevens mee mogen worden genomen in de beoordeling van de VOG-aanvraag. Hoofdregel is dan ook dat gegevens die buiten de terugkijktermijn vallen geen invloed mogen hebben op uw VOG-aanvraag. Ook voor terugkijktermijnen geldt echter dat deze verschillen per type VOG. Het is daarom raadzaam om u goed te laten adviseren over de op uw situatie van toepassing zijnde terugkijktermijn.

Tot slot geldt dat VOG’s niet alleen aan natuurlijke personen kunnen worden afgegeven, maar ook aan rechtspersonen. Mocht u vragen hebben over een VOG voor Rechtspersonen (VOG RP) voor uw bedrijf of organisatie, dan kunt u ook zeker contact opnemen met ons.

Onze werkwijze bestaat uit drie stappen

1. Zienswijze

Ondanks dat onze advocaten u natuurlijk in algemene zin kunnen informeren over mogelijk gevolgen van veroordelingen in het verleden voor uw VOG, geldt dat wij u pas daadwerkelijk bij kunnen staan in een VOG-procedure vanaf het moment dat u een VOG-aanvraag heeft gedaan. Pas vanaf dat moment is immers duidelijk welke aanvraag u precies gedaan heeft en is ook pas duidelijk welk toetsingskader en welke terugkijktermijn van toepassing zijn.

2. Bezwaarschrift

Wanneer uw zienswijze onverhoopt niet gevolgd wordt door de Dienst Justis of u zich pas tot ons wendt na ontvangst van het besluit om uw VOG-aanvraag af te wijzen, kunnen onze advocaten u van dienst zijn bij het opstellen van een bezwaarschrift tegen het besluit van de Dienst Justis. Opnieuw geldt dat haast (enigszins) geboden is. U dient namelijk binnen zes weken na het besluit op te komen tegen het definitieve besluit van de Dienst Justis. Doet u dit niet, dan komt het besluit vast te staan en kunt u enkel in zeer uitzonderlijke situaties nog opkomen tegen het besluit.

3. Hoger beroep

Ook wanneer de Dienst Justis na de bezwaarprocedure vasthoudt aan haar besluit om uw VOG-aanvraag af te wijzen of, ook dit is mogelijk, u zich pas bij ons meldt na de bezwaarfase, kunnen onze advocaten voor u aan de slag met de volgende mogelijkheid om op te komen tegen de afwijzing van uw VOG-aanvraag, te weten een beroepschrift. De beroepschriftprocedure is de eerste stap in een VOG-zaak waarbij de beslismacht niet bij de Dienst Justis ligt. Het is namelijk de bestuursrechter die beslist.

Gefinancierde rechtsbijstand

Le Cocq Blok Šandrk Advocaten staat haar cliënten bij op basis van een uurtarief. Afhankelijk van de aard, ernst en omvang van de strafzaak wordt eveneens rechtskundige bijstand verleend op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

Advocaat VOG nodig? Neem contact met ons op

Onze strafrechtspecialisten zijn experts en helpen u graag met uw zaak. Bel ons of kom langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Menu