Algemene voorwaarden

Le Cocq Blok Šandrk Advocaten

 1. Le Cocq & Partners Advocaten, handelend onder de naam Le Cocq Blok Šandrk Advocaten, is een maatschap (KvK-nr. 53773578). In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtnemer steeds de maatschap Le Cocq & Partners Advocaten bedoeld. Met Cliënt wordt de natuurlijke of rechtspersoon bedoeld die een opdracht aan Opdrachtnemer of een individuele advocaat van Opdrachtnemer heeft verstrekt en/of voor wie Opdrachtnemer of een individuele advocaat werkzaamheden uitvoert of heeft uitgevoerd.

Opdracht en Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die zijn verstrekt aan en alle werkzaamheden die worden verricht door of namens Opdrachtnemer en alle daarmee samenhangende rechtsbetrekkingen. Deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van diegenen die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn.
 2. Opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer. Dit geldt ook indien het de bedoeling van Cliënt is dat de opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd. Artikelen 7:404 BW, 7:407 BW, 7:409 BW en 7a:1680 BW zijn niet van toepassing.

Uitvoering van de opdracht

 1. Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van haar verstrekte opdrachten de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Opdrachtnemer heeft ten opzichte van haar cliënten een inspanningsverplichting en staat er niet voor in dat het beoogde resultaat wordt bereikt.
 2. De uitvoering van een aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Cliënt. Derden kunnen aan door Opdrachtnemer verstrekte adviezen en door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 3. Opdrachtnemer is bevoegd bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen, waaronder procesadvocaten en deurwaarders en, na overleg met Cliënt, deskundigen en externe adviseurs. Bij het inschakelen van derden zal Opdrachtnemer de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

Beëindiging

 1. Cliënt kan haar opdracht aan Opdrachtnemer te allen tijde beëindigen, tenzij sprake is van een opdracht voor een vast bedrag of anderszins blijkt dat het niet de bedoeling van partijen was dat Cliënt de opdracht kan beëindigen. Opdrachtnemer kan een opdracht slechts beëindigen indien de voortzetting van de behandeling van de zaak op redelijke gronden niet langer van haar kan worden verlangd, indien sprake is van conflicterende belangen, of indien Cliënt een betalingsachterstand heeft. Beëindiging van een opdracht door Cliënt of door Opdrachtnemer heeft geen gevolgen voor de verschuldigdheid van de vergoeding voor de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en de door haar gemaakte kosten.

Honorarium, verschotten en voorschot

 1. De declaratie bestaat uit honorarium, verschotten en btw.
 2. Tenzij anders is overeengekomen is Cliënt een honorarium aan Opdrachtnemer verschuldigd ter grootte van het aantal gewerkte uren maal het door Opdrachtnemer gehanteerde uurtarief. Dit uurtarief wordt bij de opdrachtbevestiging aan Cliënt medegedeeld. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze tarieven jaarlijks aan te passen. In geval van bijzondere spoed kan Opdrachtnemer de tarieven voor die spoedwerkzaamheden met een factor anderhalf vermenigvuldigen.
 3. Verschotten zijn alle kosten van derden zoals griffierecht, verblijfskosten etc.
 4. Cliënt is een voorschot aan Opdrachtnemer verschuldigd op het hem toekomende honorarium. Dit voorschot kan met elke declaratie verrekend worden.

Declaraties en opschorting werkzaamheden

 1. Opdrachtnemer declareert in de regel maandelijks. Klachten over een declaratie dienen op straffe van verval te zijn ingediend binnen veertien dagen na declaratiedatum.
 2. Indien Cliënt een declaratie niet tijdig voldoet, kan Opdrachtnemer, nadat Cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld, zijn werkzaamheden opschorten en de opdracht beëindigen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd om openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde ook, voor de betreffende opdrachtgever in bezit heeft of voor deze aanhoudt.

Rente en incassokosten

 1. Behoudens een gerechtvaardigde klacht, dient iedere declaratie te worden voldaan binnen dertig dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en de wettelijke rente vanaf de uiterste betaaldatum verschuldigd wordt.
 2. In geval van incassomaatregelen zijn tevens alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd wordt. Indien Cliënt een natuurlijk persoon is, geldt de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten zoals gepubliceerd op rechtspraak.nl. Indien Cliënt een niet-natuurlijk persoon is, eenmanszaken en vennootschappen onder firma inbegrepen, bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 15% over de hoofdsom met een minimum van EUR 45,00.

Derdengelden

 1. Gelden die Opdrachtnemer ten behoeve van Cliënt ontvangt, worden gestort op de bankrekening van Le Cocq & Partners Advocaten. De rente die over de gelden wordt ontvangen, komt, indien de gelden langer dan acht dagen hebben uitgestaan, de rechthebbende toe, verminderd met eventueel gemaakte bankkosten.

Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat, met inbegrip van het eigen risico dat Opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt, in het desbetreffende geval onder de geldende beroeps-aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. De leden van de respectievelijke maatschappen, haar bestuurders, alsmede degenen die voor die maatschap werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.
 2. Indien om wat voor reden dan ook geen verzekeringsuitkering onder voornoemde verzekering mocht plaatsvinden is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot vijfmaal het door Opdrachtnemer, in het kalenderjaar waarin de schade zich heeft voorgedaan, in de desbetreffende zaak aan Cliënt gedeclareerde honorarium, tot een maximum van EUR 200.000,00.
 3. Eventuele inschakeling van derden geschiedt steeds voor rekening van Cliënt. Opdrachtnemer is gemachtigd zonder voorafgaand overleg met Cliënt eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de door haar ingeschakelde derden namens Cliënt te aanvaarden. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is Opdrachtnemer niet aansprakelijk.
 4. Alle aansprakelijkheden jegens Opdrachtnemer vervallen indien deze niet binnen één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze aansprakelijkheden bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

Archivering

 1. Nadat de zaak is beëindigd kunnen op verzoek van Cliënt alle in het dossier aanwezige van Cliënt afkomstige originele stukken aan Cliënt worden teruggegeven. De processen-verbaal van politie moeten binnen veertien dagen na beëindiging van de zaak worden vernietigd,waarna het overblijvende dossier gedurende vijf jaar zal worden bewaard. Daarna zal ook dat worden vernietigd.

Diversen

 1. Op werkzaamheden verricht door advocaten van Le Cocq & Partners Advocaten is de kantoorklachtenregeling van toepassing. Op verzoek wordt een afschrift van de klachtenregeling aan Cliënt toegezonden.
 2. Op de dienstverlening van Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Ten aanzien van geschillen met betrekking tot een aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht is de rechtbank Rotterdam bevoegd.
 3. Le Cocq & Partners Advocaten is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden.
 4. Deze voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal beschikbaar. In geval van een geschil over de inhoud of de strekking van deze Algemene Voorwaarden is alleen de Nederlandse tekst leidend.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Een wijziging en/of aanvulling bindt Cliënt, maar niet eerder dan het moment dat Cliënt schriftelijk op de hoogte is gesteld.
Menu