Strafzaken

Strafrecht is complexe materie en bestaat uit veel verschillende soorten delicten. Wij geven u hier graag een beeld van de meest voorkomende delicten en tevens in wat voor soort zaken wij optreden als strafrechtadvocaat. Indien u hier meer over wilt weten dan kunt u altijd contact opnemen

Vermogensdelicten en fraude

Vermogensdelicten & fraude

Veel strafbare feiten vallen onder vermogensdelicten. Kenmerkend voor deze categorie delicten is het wegnemen of verduisteren van vermogen, waar iemand zelf beter van wordt. Het kan gaat om heling, oplichting, witwassen, verduistering en inbraak.

Witwassen

Witwassen

Naast dat witwassen kan plaatsvinden door middel van ingewikkelde buitenlandse financiële structuren, is de meest voorkomende variant van witwassen het aanwezig hebben van grote contante geldbedragen.

Georganiseerde criminaliteit

Georganiseerde criminaliteit

Georganiseerde criminaliteit komt in veel vormen voor. Te denken valt aan witwassen, mensenhandel, drugshandel, criminele organisaties en terrorisme.

Levensdelicten

Levensdelicten

Levensdelicten zijn delicten met een dodelijk slachtoffer tot gevolg. Hierbij wordt al snel gedacht aan (poging tot) moord en (poging tot) doodslag.

Geweldsdelicten

Geweldsdelicten

De Nederlandse wet kent verschillende soorten geweldsdelicten. Kenmerkend voor deze delicten is de fysieke gedraging van de verdachte met (mogelijk) letsel of schade tot gevolg.

Drugsdelicten en transporten

Drugsdelicten & – transporten

Alle strafbare feiten met betrekking tot verdovende middelen zijn terug te vinden in de Opiumwet. Het kan onder andere gaan om het in- of uitvoeren van drugs, het telen/produceren en verkopen van drugs en het in bezit hebben van drugs.

Wapens en munitie

Wapens en munitie

De bijzondere wetgeving ‘Wet wapens en munitie’ kent strafbare feiten zoals het bezit van wapens of de handel in wapens en munitie. Hieronder valt ook het bezit van een nepwapen, boksbeugel of alarmpistool.

Verkeerdelicten

Verkeersdelicten

Wanneer u de Wegenverkeerswet heeft overtreden (bijvoorbeeld door gevaarlijk rijden of door het rijden onder invloed van drank en/of drugs), kan het zijn dat u voor de rechter of de officier van justitie moet verschijnen.

Cybercrime

Cybercrime

Cybercrime omvat strafbare feiten van digitale aard, waarbij computers en/of netwerken een rol spelen. Het meest bekende voorbeeld van cybercrime is hacken. Daarnaast kan gedacht worden aan phishing en het verspreiden van virussen.

Mensenhandel

Mensenhandel

Onder mensenhandel wordt verstaan: het onder dwang uitbuiten van anderen. Hieronder valt niet alleen het letterlijk handelen in mensen, zoals prostitutie onder dwang, maar ook uitbuiting in arbeidsrelaties en orgaanhandel. Dit betreft een zeer complex delict, waarbij de wet vaak op meerdere manier kan worden uitgelegd.

Zedendelicten

Zedendelicten

Zedendelicten betreffen doorgaans de seksuele handelingen die door de wetgever als ongeoorloofd zijn aangemerkt. Te denken valt aan verkrachting, aanranding, kinderporno, grooming (digitaal kinderlokken) en seks met een minderjarige.

Internationaal strafrecht

Internationaal strafrecht

Bent u in het buitenland veroordeeld tot een gevangenisstraf en wilt u deze straf in Nederland uitzitten? Dit is op grond van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (WETS) en de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS) in bepaalde gevallen mogelijk.

Ontnemingszaken

Ontnemingszaken

De ontnemingsmaatregel (het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel, oftewel de Plukze-wetgeving) houdt in dat het voordeel dat u heeft verkregen door het plegen van een strafbaar feit, van u kan worden ontnomen.

Voorwaardelijke invrijheidstelling

Voorwaardelijke invrijheidstelling

Bent u veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van één jaar of meer? Dan kunt u mogelijk onder bepaalde voorwaarden vervroegd in vrijheid worden gesteld.

Inbeslagname goederen

Inbeslagname goederen

In het kader van de strafvervolging heeft de officier van justitie de bevoegdheid om goederen onder de verdachte dan wel derden in beslag te nemen en te houden. Dit kunnen auto’s zijn, maar ook gelden op bankrekeningen. Tegen de voortduring van de inbeslagname kan een klaagschrift worden ingediend.

Wilt u meer weten?

Kom langs voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.