Strafzaken

Strafrecht is complexe materie en bestaat uit veel verschillende soorten delicten. Wij geven u hier graag een beeld van de meest voorkomende delicten en tevens in wat voor soort zaken wij optreden als strafrechtadvocaat. Indien u hier meer over wilt weten dan kunt u altijd contact opnemen

Vermogensdelicten en fraude

Vermogensdelicten & fraude

Veel strafbare feiten vallen onder vermogensdelicten. Kenmerkend voor deze categorie delicten is het wegnemen of verduisteren van vermogen, waar iemand zelf beter van wordt. Het kan gaat om heling, oplichting, witwassen, verduistering en inbraak.

Diefstal is tevens een vorm van een vermogensdelict. Het strafbare feit omvat het op onrechtmatige wijze toe-eigenen van een andermans eigendom (zoals bij winkeldiefstal en zakkenrollerij). Indien er omstandigheden zijn die de diefstal verzwaren, spreekt men van gekwalificeerde diefstal. Hieronder valt bijvoorbeeld een inbraak en een gewapende overval. Een verdergaande vorm van een vermogensdelict betreft fraude, waarbij tevens sprake kan zijn van het vervalsen van gegevens. Fraudedelicten zijn bijvoorbeeld identiteitsfraude, internetfraude en het misbruiken van subsidies/uitkeringen. Onze advocaten kunnen u zowel bij kleine als gekwalificeerde diefstallen bijstaan, echter tevens bij grote fraudezaken. Le Cocq Blok Šandrk Advocaten heeft eerder succesvol opgetreden in de beruchte Clickfonds-zaak (beursfraude) en het Irtok onderzoek (grootschalige faillissementsfraude).

Witwassen

Witwassen

Naast dat witwassen kan plaatsvinden door middel van ingewikkelde buitenlandse financiële structuren, is de meest voorkomende variant van witwassen het aanwezig hebben van grote contante geldbedragen.

Wanneer dergelijke grote bedragen worden aangetroffen, gaat het openbaar ministerie vrijwel direct uit van een illegale herkomst. Wanneer u wordt verdacht van witwassen is het van belang dat u op een juiste manier wordt begeleid in het afleggen van uw verklaring. Le Cocq Blok Šandrk Advocaten kan u deze juridische bijstand bieden en heeft o.a. gewerkt aan het Sirius onderzoek (niet-ambtelijke omkoping en witwassen).

Georganiseerde criminaliteit

Georganiseerde criminaliteit

Georganiseerde criminaliteit komt in veel vormen voor. Te denken valt aan witwassen, mensenhandel, drugshandel, criminele organisaties en terrorisme.

Het betreffen vaak complexe zaken waarin meerdere strafbare feiten door het openbaar ministerie ten laste worden gelegd. De gevolgen voor de verdachte kunnen dan ook groot zijn. Een gespecialiseerde advocaat is daarom van groot belang. De advocaten van Le Cocq Blok Šandrk Advocaten voorzien u graag van rechtsbijstand in dergelijke complexe zaken.

Levensdelicten

Levensdelicten

Levensdelicten zijn delicten met een dodelijk slachtoffer tot gevolg. Hierbij wordt al snel gedacht aan (poging tot) moord en (poging tot) doodslag.

Het kan echter ook gaan om dood door schuld (al dan niet in het verkeer) of het aanzetten tot zelfmoord. Bij een dergelijke ernstige beschuldiging heeft u door de hoge strafdreiging (tot levenslang) een groot belang. Hierbij is het belangrijk dat u wordt bijgestaan door een advocaat die is gespecialiseerd op dit gebied. Le Cocq Blok Šandrk Advocaten heeft inmiddels al ruime ervaring opgedaan op dit gebied en staat u graag bij.

Geweldsdelicten

Geweldsdelicten

De Nederlandse wet kent verschillende soorten geweldsdelicten. Kenmerkend voor deze delicten is de fysieke gedraging van de verdachte met (mogelijk) letsel of schade tot gevolg.

U kunt onder andere worden verdacht van vernieling, belediging, bedreiging (met geweld), brandstichting, openlijke geweldpleging en (zware) mishandeling. Het gaat in sommige gevallen om een zware verdenking en daarbij is het van belang dat u de juiste rechtsbijstand krijgt en in een vroeg stadium de juiste procedurele keuzes worden gemaakt. Le Cocq Blok Šandrk Advocaten biedt u deze rechtsbijstand en begeleidt u in het maken van de juiste keuzes. Le Cocq Blok Šandrk Advocaten heeft binnen dit domein o.a. gewerkt aan het Bavinck onderzoek (poging moord/doodslag en verkrachting) en het Manezee onderzoek (de Rotterdamse martelzaak).

Drugsdelicten en transporten

Drugsdelicten & – transporten

Alle strafbare feiten met betrekking tot verdovende middelen zijn terug te vinden in de Opiumwet. Het kan onder andere gaan om het in- of uitvoeren van drugs, het telen/produceren en verkopen van drugs en het in bezit hebben van drugs.

Wordt u verdacht van een drugsfeit? De advocaten van Le Cocq Blok Šandrk Advocaten hebben veel ervaring in drugszaken: variërend van kleinschalige hennepteelt tot grootschalige drugshandel in georganiseerd verband. Wij hebben onder andere cliënten bijgestaan in het Dagger onderzoek (grootschalige import verdovende middelen), het Condor-onderzoek (uitvoer XTC naar Engeland), het Dopa onderzoek (grootschalige handel in anabolen en amfetamine) en het Fuut-onderzoek (verdovende middelenonderzoek). Wilt u meer weten? Lees hier verder.

Wapens en munitie

Wapens en munitie

De bijzondere wetgeving ‘Wet wapens en munitie’ kent strafbare feiten zoals het bezit van wapens of de handel in wapens en munitie. Hieronder valt ook het bezit van een nepwapen, boksbeugel of alarmpistool.

Le Cocq Blok Šandrk Advocaten is onder andere gespecialiseerd in de Wet wapens en munitie en kan u bijstaan indien u wordt verdacht van het bezitten dan wel het verhandelen van wapens en/of munitie.

Verkeerdelicten

Verkeersdelicten

Wanneer u de Wegenverkeerswet heeft overtreden (bijvoorbeeld door gevaarlijk rijden of door het rijden onder invloed van drank en/of drugs), kan het zijn dat u voor de rechter of de officier van justitie moet verschijnen.

De advocaten van Le Cocq Blok Šandrk Advocaten kunnen u in deze procedure bijstaan. Daarnaast kunt u contact met ons opnemen indien uw rijbewijs is ingevorderd of indien u een beschikking heeft ontvangen van het CVOM. Le Cocq Jongsma Blok Advocaten kan samen met u de mogelijkheden bekijken voor het terugkrijgen van uw rijbewijs. Wilt u hier meer over weten? Lees hier verder.

Cybercrime

Cybercrime

Cybercrime omvat strafbare feiten van digitale aard, waarbij computers en/of netwerken een rol spelen. Het meest bekende voorbeeld van cybercrime is hacken. Daarnaast kan gedacht worden aan phishing en het verspreiden van virussen.

Cybercrime is een complex delict dat onderhevig is aan veel ontwikkelingen. Het is om die reden noodzakelijk om tijdig een advocaat in te schakelen die u kan bijstaan in deze procedure. Le Cocq Blok Šandrk Advocaten kan u deze bijstand bieden.

Mensenhandel

Mensenhandel

Onder mensenhandel wordt verstaan: het onder dwang uitbuiten van anderen. Hieronder valt niet alleen het letterlijk handelen in mensen, zoals prostitutie onder dwang, maar ook uitbuiting in arbeidsrelaties en orgaanhandel. Dit betreft een zeer complex delict, waarbij de wet vaak op meerdere manier kan worden uitgelegd.

Een ervaren advocaat die u in een dergelijke zaak kan bijstaan is dan ook ten zeerste aan te raden. De advocaten van Le Cocq Jongsma Blok Advocaten kunnen u deze bijstand en begeleiding bieden. Le Cocq Blok Šandrk Advocaten heeft onder andere opgetreden in het Dover-onderzoek.

Zedendelicten

Zedendelicten

Zedendelicten betreffen doorgaans de seksuele handelingen die door de wetgever als ongeoorloofd zijn aangemerkt. Te denken valt aan verkrachting, aanranding, kinderporno, grooming (digitaal kinderlokken) en seks met een minderjarige.

Doordat een verdenking van een zedendelict vaak gepaard gaat met grote maatschappelijke onrust, heeft de verdenking een grote impact op uw persoonlijke omgeving. Le Cocq Jongsma Blok Advocaten kan u bijstaan in deze beladen strafzaak.

Internationaal strafrecht

Internationaal strafrecht

Bent u in het buitenland veroordeeld tot een gevangenisstraf en wilt u deze straf in Nederland uitzitten? Dit is op grond van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (WETS) en de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS) in bepaalde gevallen mogelijk.

De opgelegde straf in Nederland uitzitten heeft als voordeel dat u onder relatief goede omstandigheden uw gevangenisstraf kan uitzitten in de buurt van uw familie en in Nederland kan re-integreren. Le Cocq Jongsma Blok Advocaten kan u bijstaan in deze procedure.

Ontnemingszaken

Ontnemingszaken

De ontnemingsmaatregel (het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel, oftewel de Plukze-wetgeving) houdt in dat het voordeel dat u heeft verkregen door het plegen van een strafbaar feit, van u kan worden ontnomen.

Hierbij valt te denken aan voordelen uit witwaspraktijken en het telen/verhandelen van (grote) hoeveelheden wiet. Le Cocq Blok Šandrk Advocaten heeft ruime ervaring in ontnemingszaken en helpt u graag bij een opgelegde ontnemingsmaatregel.

Voorwaardelijke invrijheidstelling

Voorwaardelijke invrijheidstelling

Bent u veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van één jaar of meer? Dan kunt u mogelijk onder bepaalde voorwaarden vervroegd in vrijheid worden gesteld.

De voorwaarden die gesteld worden, kunnen onder andere een locatieverbod, een contactverbod en een meldplicht betreffen. Indien u zich niet aan deze voorwaarden houdt, kan de v.i. worden herroepen en moet u mogelijk alsnog uw resterende gevangenisstraf uitzitten. Le Cocq Blok Šandrk Advocaten kan u bijstaan in de procedure en uw vragen omtrent de voorwaardelijke invrijheidstelling beantwoorden.

Inbeslagname goederen

Inbeslagname goederen

In het kader van de strafvervolging heeft de officier van justitie de bevoegdheid om goederen onder de verdachte dan wel derden in beslag te nemen en te houden. Dit kunnen auto’s zijn, maar ook gelden op bankrekeningen. Tegen de voortduring van de inbeslagname kan een klaagschrift worden ingediend.

Le Cocq Blok Šandrk Advocaten kan u bijstaan in deze procedure en u nader adviseren omtrent de grond van inbeslagname.

Wilt u meer weten?

Kom langs voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.